w Bayilik Sözleşmesi

Bayilik Sözleşmesi

SÖZLEŞME

 

 

 


1.          SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

1.1.    Bir tarafta Gaziler Caddesi Yenişehir İş Mrk No:478 K:1/113 Yenişehir / İZMİR  adresinde  HATRON Dijital Teknoloji San.ve Tic.Ltd.Şti.  (bundan böyle SATICI olarak adlandırılacaktır.)  ile…………...…………………………………………………………………………...... ……………………………………………………….adresinde…….……………………………………………… …………………………………………………….(bundan böyle ALICI olarak adlandırılacaktır.)

 

2.          SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1.    İşbu sözleşmenin konusunu; ALICI ile SATICI arasında gerçekleştirilecek olan ürün alım satımına ilişkin uygulanacak ana prensiplerin ve yasal sınırların çerçevesini belirlemektir.

 

2.2.    İşbu sözleşme çerçevesinde; ALICI, SATICI’dan alacağı tüm ürünlerin bedelini Amerikan Doları kuru üzerinden alacağını ve tarafların karşılıklı hesaplarını bu kur üzerinden tutacaklarını kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda, ALICI, SATICI’nın mali mevzuat gereği ve/veya diğer herhangi bir sebepten ötürü alışverişten doğan faturaları Amerikan Doları karşılığı Türk lirası üzerinden kesecek olmasını peşinen kabul etmekte ve bu duruma itiraz etmemektedir.

 

2.3.    Bu doğrultuda, ALICI, SATICI’ya vereceği tüm evrakların vade gününde ve/veya TL (türk lirası) cinsinden ödediği rakamların ise ödeme gününde, SATICI tarafından T.C MERKEZ BANKASI SATIŞ kuru üzerinden çevrilerek kabul edileceğini ve taraflar arasındaki ilişkinin Amerikan doları cinsinden yürütüldüğü dikkate alınarak, kur farkından dolayı fark oluşması halinde SATICI’nın söz konusu durumu fiyatlandırarak oluşan kur farkını kendisinden isteyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu ahvalde, ALICI, kur farkı faturası ile bu faturadan doğacak KDV’yi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

2.4.    ALICI, işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte, her ne suretle olursa olsun sözleşmeden dönme veya  fesih hakkının bulunmadığını, sözleşmeden dönme, fesih ve benzeri durumlarda, işbu sözleşme ALICI tarafından sonlandırılır ise  SATICI’nın sözleşmeye konu tüm ürün bedellerini talep edebileceğini gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

3.          ÖDEME VE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.    ALICI vade tarihinde yapılmayan ödemelerle ilgili, SATICI’nın vade farkı talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.2.    ALICI, sözleşmenin 3.1 maddesinde belirtilen vade tarihinde ve miktarlarda  ödemeleri yapma yükümlülüğünde olup, ALICI herhangi bir şekilde bu yükümlülüğüne uymaz ise müteakip tüm ödemeler ve ayrıca bu ödemeler için  senetler de muaccel olacaktır. Bu durumda, SATICI vadesinde ödenmeyen bedeller ile birlikte tüm bedellerin kendisine ödenmesini ALICI’dan talep edebilir.

 

3.3.    SATICI, ALICI’nın ödemeleri sözleşmede kararlaştırılan koşullara uygun olarak yapmadığı durumlarda devri taahhüt edilen ürünlerin teslimini durdurabilir. ALICI bu nedenle oluşacak hiçbir zararından dolayı SATICI’yı sorumlu tutamaz, herhangi bir talep ileri süremez. Bu ihtimalde de, SATICI’nın ürün bedellerini talep etme hakkı devam etmektedir.

 

3.4.    ALICI, işbu sözleşmenin imza tarihi itibari ile satış sözleşmesi ile bağlı olduğunu, ürün siparişi, sözleşmenin feshi, iptali ve benzeri durumlarda, SATICI’nın sözleşmeye konu tüm ürün bedellerini talep edebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.5.     Tarafların işbu sözleşme kapsamında gönderilen fatura, mektup, sevk irsaliyesi vs. gibi tüm vesaikte aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri ve unvanları yasal unvanları sayılacak ve bu adreslere ve unvanlara yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

 

3.6.    Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşme ile kendisine tanınmış bulunan haklardan birini veya bir kısmını, yeri geldiğinde kullanmamış olması o haktan veya ona bağlı diğer bir haktan feragat edildiği anlamında yorumlanamaz.

 

4.          ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR

4.1.    ALICI tarafından taahhüt edilen ödeme süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın veya fesih yoluna başvurmaksızın, fatura bedelinin %0,3 oranında gecikme cezası kesilir. Ayrıca gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.

 

4.2.    Teslim programında işin kısmi teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre sözleşmenin 4.1. maddesinde belirtilen oranda gecikme cezası kesilir ve faiz talep edilir.

 

4.3.    Gecikme cezası ve kur farkı, ALICI’ya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın SATICI tarafından fatura edilir.

 

4.4.    Gecikme halinde SATICI’nın, kur farkı istemi ile gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır.

 

5.          İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

5.1.    Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilafların çözümü konusunda taraflar İZMİR  Mahkemelerini ve İcra dairelerini yetkili kılmışlardır.

 

İşbu sözleşme toplam 2 (iki) sayfadan oluşmakta olup, ikişer nüsha olarak yazılmış ve taraflarca okunarak …………………………………. tarihinde imza edilmiş ve yürürlük kazanmıştır.

 

SATICI                                                                                                       ALICI

İmza/Kaşe                                                                                              İmza/Kaşe